Tidselsommerfuglen (Vanessa cardui) er en træksommerfugl, der om foråret trækker nordpå fra Middelhavsområdet. Den er en stærk flyver og når så langt nordpå som Færøerne og Island. Visse år kan den optræde invasionsagtigt som i 2019, hvor tidselsommerfugle optrådte i stort antal mange steder på øerne. Tidselsommerfuglen kan ikke tåle frost, og de sommerfugle, der ses på Færøerne om sommeren, er derfor alle trækgæster fra syd.

.

Ligesom plantelivet er Færøernes dyreliv artsfattigt, når man sammenligner med dyrelivet på de nærmeste fastlande, og som for planterne er det også her øernes størrelse og afsides beliggenhed, som spiller en altafgørende rolle. På land er der registreret mindre end 2.000 forskellige arter af hvirvelløse dyr, men præcis hvor mange af dem der danner faste bestande, er ukendt. Derudover mangler ellers store, artsrige grupper af insekter helt på øerne, heriblandt guldsmede, døgnfluer og slørvinger.

Foruden indførte laks og regnbueørreder er der kun fem naturligt forekommende arter af ferskvandsfisk, mens pattedyrene er repræsenteret af tre indslæbte eller indførte arter samt seks arter af flagermus, der udelukkende optræder som tilfældige gæster. Og selv om fuglelivet kan synes rigt, er flertallet af de 334 forskellige fuglearter, som er registreret på øerne, trækfugle og tilfældige gæster.

Dyrelivets indvandring og menneskets betydning

Ser man bort fra de indslæbte og indførte dyrearter, holdes antallet af arter på Færøerne i dag i en mere eller mindre naturlig ligevægt, hvor arter regelmæssigt uddør og erstattes af andre arter, som indvandrer og etablerer sig. Før en sådan ligevægt har kunnet opnås, har indvandringsraten dog langt oversteget raten af uddøen.

Ved afslutningen af sidste istid fandtes der næppe noget dyreliv på Færøerne. Efterhånden som nyt land dukkede op fra ismasserne, og den første plantevækst begyndte at etablere sig, var livsgrundlaget dog stort nok til, at enkelte af de insekter, edderkopper og andre smådyr, som vind, vand og fugle til stadighed førte med sig, formåede at overleve. Gennem de følgende århundreder voksede antallet af arter. Væksten var dog næppe konstant, men er antagelig gået op og ned i takt med variationer i klimaet og ændringer i plantedækket.

Hvordan dyrelivet så ud i tiden før de første bosættelser, landnam, er usikkert. Derimod er der ingen tvivl om, at landnam er den begivenhed, som siden sidste istid har haft den største indflydelse på øernes dyreliv. Selv om den præcise datering af landnam er uvis, og det formentlig er foregået over en længere periode, bekræfter arkæobotaniske undersøgelser, at påvirkningen af naturen har været betydelig. Eftersom de første mennesker slog sig ned i områder med mange fugle, må man gå ud fra, at de allerede dengang var været udnyttet som fødekilde. I de arkæologiske udgravninger findes talrige knogler fra havfugle, som yngler på fjeldsiderne, og det er nærliggende at forestille sig, at også fugleæg har indgået i kosten, ikke mindst fra grågæs, terner og måger, hvis reder har været lette at komme til. De første mennesker har også medbragt hunde og måske også katte, ligesom det sandsynligvis var dem, der uforvarende indslæbte husmusen til Færøerne.

Påvirkningen af dyrelivet er fortsat siden landnamstiden. Selv om fuglefangsten har haft konsekvenser for fuglelivet, var antallet af mennesker i de første århundreder efter landnam så lavt, at de har været forholdsvis beskedne. I takt med en øget bosætning steg påvirkningen dog betydeligt, både ved en øget fangst og gennem den voksende effekt, som skadedyr og husdyr, herunder de mange får, efterhånden fik på dyrelivet og landskabet.

Mest iøjnefaldende er tilbagegangen i fuglelivet. Allerede i Indberetninger, indhentede paa en allernaadigst befalet, Reise i Færøe i Aarene 1781 og 1782 (udgivet første gang i 1959) kan J.Chr. Svabo berette om tilbagegang blandt flere fuglearter, og selv om enkelte arter har oplevet perioder med fremgang, tegner der sig et billede af et fugleliv, som kun er en brøkdel af, hvad det var engang. Et meget tydeligt eksempel er de mange steder, som er opkaldt efter fugle, der ikke længere findes i området.

Menneskets påvirvirkning af dyrelivet er ikke begrænset til fuglene. Ved fx Saksun og Tjørnuvík var der tidligere vandhuller og indsøer, som siden er blevet drænet og opdyrket. Det har medført, at de insekter, som oprindelig levede her, efterhånden er erstattet af almindelige arter, der er tilpasset næringsrige græsarealer.

Ligevægten, som i urørte biologiske systemer opretholdes af en stadig uddøen og indvandring, er på Færøerne derfor i høj grad forstyrret af menneskelig påvirkning. Billedet mudres yderligere af de mange fremmede dyrearter, som bevidst eller utilsigtet indføres til øerne. I dag overstiger artsantallet af hvirvelløse dyr, som er indslæbt af mennesker, således antallet af naturligt indvandrede arter.

Fremmede og invasive arter

Færøerne er i dag levested for en række fremmede arter, som mennesket enten bevidst har indført eller utilsigtet har indslæbt til øerne. Flere af disse arter har haft en negativ effekt på det naturlige dyre- og planteliv og må derfor betragtes som invasive.

De første mennesker, som bosatte sig på Færøerne, medbragte kvæg, geder, får, svin og hunde. Kaniner er indført ved flere lejligheder, og allerede i 1600-tallet fandtes der kaniner, som i perioder har dannet bestande på øerne. I dag holdes tamkaniner som kæledyr, og de ses ofte løbe rundt i bygderne. Sneharen blev indført i 1800-tallet og findes i dag på de fleste øer. Husmusen (Mus musculus) kom formentlig til øerne med de første mennesker, og i 1768 dukkede de første brune rotter (Rattus norvegicus) op. I dag findes den brune rotte på syv af de 18 øer og har formentlig bidraget til udryddelsen af mere end 100.000 par lunder, skråper og stormsvaler.

I 1800-tallet og 1900-tallet forsøgte man at indføre både fjeldrype (Lagopus muta) og dalrype (Lagopus lagopus) med henblik på jagt, men de formåede ikke at etablere bestande. Knopsvaner (Cygnus olor) blev indført midt i 1900-tallet og har været holdt i plantagerne i Tórshavn og efter sigende også i VágurSuðuroy. Heller ikke de formåede at etablere sig. Sangsvaner ses dog på træk, og enkelte af de trækkende svaner er blevet indfanget og har været holdt hos bl.a. Skógrøkt (det færøske forstvæsen) i Gundadalur, hvor et par fik unger i 2004. Siden er sangsvaner sat ud i bl.a. Eiði og Hvalba, hvor de er begyndt at yngle.

Padder har tidligere manglet på Færøerne, men i år 2000 blev butsnudede frøer (Rana temporaria) importeret til Nólsoy og holdt i et frilandsterrarium. Herfra slap de dog ud og har siden etableret sig på øen. I 2019 forlød det, at flere færinger ville forsøge at sætte frøer ud på bl.a. Streymoy.

Det største antal fremmede arter, som indslæbes, skal findes blandt de hvirvelløse dyr. En af de arter, der utvivlsomt må betragtes som invasiv, er den newzealandske fladorm (Arthurdendyus triangulatus), der dukkede op i 1982, formentlig importeret med planter fra Storbritannien. I dag er den vidt udbredt og almindelig. Da den lever af regnorme, har den reduceret øens regnormebestande, hvilket påvirker jordbearbejdningen, og den kan dermed have en negativ effekt på landbruget.

I 1996 fik Náttúrugripasavnið (Færøernes Naturhistoriske Museum) de første henvendelser om iberiske skovsnegle (Arion lusitanicus) på øerne. Sneglen findes efterhånden i de fleste bygder, hvor den er en gene i haverne. Den lader dog ikke til at sprede sig uden for de bebyggede områder.

Også leddyrene er blevet suppleret med en række indslæbte arter. Før år 2000 fandtes der fx hverken alm. gedehams (Vespula vulgaris) eller lys jordhumle (Bombus lucorum), men de optræder i dag flere steder på øerne. Også arter, som lever indendørs i boligerne, er kommet til, heriblandt sølvkræ (Lepisma saccharina) og mejeredderkop (Pholcus phalangioides).

Da sneharen mistede sin hvide vinterdragt

En snehare (Lepus timidus) sidder stille mellem klipperne ved Sørvágsvatn på Vágar. Den er mest aktiv i døgnets mørke timer, men bliver mere dagaktiv i parringstiden. Sneharen har et stort forplantningspotentiale; på Færøerne får den som regel tre kuld a en til fire unger om året.

.

Ønsket om et nyt jagtbytte betød, at man 1831‑32 forsøgte at indføre harer (Lepus europaeus) fra Danmark til Færøerne. Harerne etablerede sig dog ikke, og forsøget mislykkedes. I stedet forsøgte man sig med sneharen (Lepus timidus), og i august 1855 blev sneharer fra Kragerø i Norge udsat ved Tórshavn. Sneharerne trivedes, og bestanden voksede i en sådan grad, at de også blev udsat på andre større øer. Så sent som i 2012 blev der endda udsat sneharer på Hestur.

I Norge skifter sneharen til en hvid vinterdragt, når vinteren nærmer sig, og det gjaldt også for flertallet af de sneharer, som endte på Færøerne. Vinteren her er dog betydelig mildere end i Norge, og snefaldet er som regel beskedent. I det brune og grønne landskab var de hvide sneharer derfor et let bytte, og jagten førte hurtigt til en kraftig selektion blandt harerne. De sneharer, som bevarede den gråbrune pels om vinteren, havde således en markant større chance for at undgå jægernes bøsser, og allerede i 1870’erne bestod jagtudbyttet af nogenlunde lige mange hvide og brune sneharer. I 1882 var andelen af hvide sneharer faldet til 25 %, og i 1890 udgjorde de kun 5‑6 %. Den sidste hvide snehare blev skudt i vinteren 1916‑17, og i dag er alle de færøske sneharer brune.

Jagten på sneharer er stadig populær og formentlig også nødvendig for at holde bestanden nede. Desuden bidrager salget af jagtrettigheder i november og december til landbrugsdriften på øerne.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab på Færøerne

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om dyreliv og planteliv

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig