Som hvide vattotter rejser de uldne frøstande af smalbladet kæruld (Eriophorum angustifolium) sig op over en fugtig lavning ved Fuglafjørður på Eysturoy. Det karakteristiske og letgenkendelige halvgræs er en almindelig plante i de færøske moser, hvor det vokser sammen med bl.a. tørvemos og forskellige arter af star samt tue-kogleaks, blåtop og benbræk

.

Vandløbet Havnará bugter sig idyllisk gennem Viðarlundin i Tórshavn. De første træer blev plantet i 1904, og i dag fungerer den lille plantage som bypark og rekreativt område.

.

Langs et vandløb ved Eiði på Eysturoy farves landskabet gult af blomstrende engkabbelejer (Caltha palustris). Børn har lavet fløjter af dens stængler, og den har prydet frimærker, ligesom den figurerer hyppigt i såvel digte som sange. Derfor er det måske også passende, at engkabbelejen i 2005 blev udnævnt til Færøernes nationalblomst.

.

Det færøske klima præges af store nedbørsmængder, og i gennemsnit regner eller sner det i mere end 270 dage om året. Eksempelvis får Tórshavn over 1.200 mm nedbør om året, mens den gennemsnitlige nedbør i Hvalvík en smule længere mod nord når helt op på 3.200 mm om året. Yderområder som Mykines og Akraberg er tørrere og modtager under 900 mm årlig nedbør. Det er disse store vandmængder, der danner grundlaget for Færøernes mange ferske vande.

Indtil for nylig var det den generelle opfattelse, at der ikke fandtes grundvand på Færøerne, og at al nedbøren løb hen over klipperne som overfladevand og videre ud i søer, vandløb og havet. Øerne har dog grundvand, hvilket bl.a. kommer til udtryk i form af kilder, som ikke tørrer ud i perioder med manglende nedbør. Desuden må man formode, at varme kilder som Varmakelda ved Kambsdalur har forbindelse til dybtliggende grundvand. Grundvandsforekomster afsløres også af indstrømmende vand i flere tunneler, ligesom de kan optræde i borehuller i forbindelse med installation af fx jordvarme.

På trods af tilstedeværelsen af grundvand løber en meget betydelig del af nedbøren til søer og vandløb som overfladevand, og effekten er som regel meget tydelig. I perioder med regn stiger vandstanden og hastigheden i vandløbene hurtigt, mens det modsatte sker med næsten samme hast, når det er tørvejr. Flere dage uden regn kan få små søer til at tørre ud, og udebliver regnen i ugevis, tørlægges mange af selv de lidt større søer, mens vandløbene skrumper ind til mindre bække.

Søernes og vandløbenes miljøtilstand

Mængden af fosfor i den færøske undergrund er lille, og pga. den lave koncentration af opløst fosfor er søerne og vandløbene overvejende næringsfattige. En øget tilførsel af næringsstoffer fra landbrug, fiskeopdræt og bebyggelse har dog belastet visse søer og vandløb. Det kan føre til en øget algevækst, som mindsker sigtdybden og hæmmer vandplanternes udbredelse og kan i sidste ende også have en negativ effekt på dyrelivet. Næringsbelastningen kan dog også komme fra mere naturlige kilder. Eksempelvis samler rider sig ofte ved bestemte søer, hvor deres righoldige ekskrementer kan føre til næringsbelastning af vandet.

De ferske vandes plante- og dyreliv

Talrige store åer præger fjeldsiden efter nedbør ved Tjørnuvík.

.

Plantelivet i Færøernes ferske vande er forholdsvis beskedent. I moserne dominerer smalbladet kæruld (Eriophorum angustifolium), tvebo star (Carex dioica) og alm. star (Carex nigra) samt en række forskellige tørvemosser (Sphagnum spp.). En anden talrig færøsk mos er den stærkt lysegrønne kilde-vandtuemos (Philonotis fontana). Den optræder hovedsagelig i kildevæld, hvor den tit vokser sammen med stjernestenbræk (Saxifraga stellaris).

De færøske vandløb har ofte så stejl en hældning og dermed så kraftig en strøm, at planterne har svært ved at rodfæste sig. Man kan dog finde stor kildemos (Fontinalis antipyretica) i de fleste vandløb, mens mindre bække, hvor strømmen ikke er så stærk, også kan huse arter som aflangbladet vandaks (Potamogeton polygonifolius) og hårtusindblad (Myriophyllum alterniflorum).

Når man bevæger sig op på bredden, bliver plantelivet langt mere mangfoldigt. Det gælder især langs vandløbene i bebyggede områder, hvor fårene ikke har adgang. Langs fx Sandá eller Hoydalsá i Tórshavn kan man i sommerhalvåret møde op til 60 forskellige plantearter, heriblandt engforglemmigej (Myosotis scorpioides) og engkabbeleje (Caltha palustris) samt invasive arter som tykbladet ærenpris (Veronica beccabunga) og åben abeblomst (Mimulus guttatus).

Såvel søer som vandløb er levested for en række forskellige insekter. Langs vandløbene kan man opleve flere arter af de brunlige, natsværmerlignende vårfluer, hvis larvestadie gennemføres i det kølige, strømmende vand. Blandt de færøske vårfluer findes både arter med larver, der kitter sandkorn og grus sammen til transportable huse, og arter, hvor larverne sidder i bunden af et silkenet, der indfanger de smådyr, som udgør deres føde. Dertil kommer den vidt udbredte Rhyacophila dorsalis, hvis larver er fritlevende og jager bytte nede på vandløbsbunden. Larver af dansemyg (Chironomidae spp.) forekommer også talrigt i vandløbene, hvor de udgør et vigtigt fødeemne for mange fisk og fugle.

Dansemyggelarver optræder desuden i søerne, hvor man kan finde dem på bunden af selv de dybe søer. Søerne er også levested for snegle og tanglopper samt flere arter af husbyggende vårfluer, hvis larver, i modsætning til deres vandløbslevende slægtninge, oftest konstruerer deres huse af plantedele. I små, lavvandede søer kan man støde på biller som den store vandkalv Agabus bipustulatus, mens vandtægerne er repræsenteret af to arter af bugsvømmere: Callicorixa wollastoni og Arctocorisa carinata.

Trepigget hundestejle (Gasterosteus aculeatus) findes talrigt i både vandløb og søer. Også ålen (Anguilla anguilla) forekommer i søer og åer, men er gået dramatisk tilbage siden 1970’erne. Desuden trækker skrubber (Platichthys flesus) undertiden op i vandløb og søer, men den kan ikke forplante sig i ferskvand.

Der er ørreder (Salmo trutta) i næsten alle vandløb. Havørreden, som er en økologisk form af ørreden, der efter gydningen vandrer ud i havet, findes også på Færøerne, især i Saksunarvatn og Sandsvatn. Den er en populær sports- og spisefisk, og mod slutningen af 1800-tallet blev den fanget i så stort antal, at bestanden gik tydeligt tilbage. Leynavatn på Streymoy har en oprindelig bestand af fjeldørred (Salvelinus alpinus), og arten er blevet udsat i en opdæmmet sø ved Vestmanna, hvorfra den har bredt sig til et par andre opdæmmede søer. Af hensyn til lystfiskerne er der desuden udsat regnbueørreder (Oncorhynchus mykiss) i Nesvatn på Eysturoy.

Selv om visse vandløb bærer navne som Laksá og Laksará, har laksen (Salmo salar) næppe forekommet naturligt på Færøerne, før Føroya Sílaveiðifelag (den færøske lystfiskerforening) i 1947 begyndte at udsætte islandsk lakseyngel i vandløbene. Det har ført til, at øerne i dag har en selvreproducerende laksebestand.

Udnyttelsen af de ferske vande

De ferske vande er populære blandt lystfiskere, men udnyttes også som bl.a. drikkevand og til produktion af elektricitet. Eksempelvis blev flere end 100 vandløb fra forskellige nedbørsområder ført gennem samlingstunneler til dæmningen ved Eiðisvatn i forbindelse med det store vandkraftprojekt på Eysturoy. Derudover udnyttes ferskvandet erhvervsmæssigt af fx filetfabrikker og til produktion af lakseyngel. De samlede miljømæssige konsekvenser af den omfattende udnyttelse af de ferske vande er endnu ukendte.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab på Færøerne

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Ferske vande

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig