Den iøjnefaldende Vesturkirkja er et af byens vartegn. I parkanlægget uden for kirken står en statue af Sigmundur Brestisson, som ifølge Færeyingasaga indførte kristendommen på Færøerne.

.

Havnar Kirkja har siden 1990 været Færøernes domkirke. Præste- og bispevielse afholdes normalt i denne smukke og farverige kirke, der også er et samlingspunkt ved særlige begivenheder som ólavsøka.

.

Bemærkelsesværdig lidt middelalderligt kirkeinventar er bevaret på Færøerne. Nogle karakteristiske døbefonte er gennem årene indbragt til museet i Tórshavn, hvoraf de fleste er kvadratiske eller rektangulære, og en er firkløverformet. De er forarbejdet af klæbersten og produceret i Norge i perioden 1100‑1250.

Der findes kun tre middelalderlige kirkebygninger, og de står alle mere eller mindre velbevarede i Kirkjubøur. Sognekirken, den eneste middelalderkirke, der fortsat er i brug, har sandsynligvis været indviet til Jomfru Maria. Den stammer fra 1200-tallet og er sandsynligvis bygget på fundamentet af en endnu ældre kirke. Magnuskatedralen, den store højgotiske domkirkeruin, er opført omkring år 1300. Og det, der i dag omtales som Líkhús og for en stor del er faldet i havet, kan være den Sankt Brandans Kirkja, som skal være bygget i 1420.

Folkekirken tæller i 2020 i alt 61 kirker. De gamle trækirker på Nes og i Gøta er erstattet af Fríðrikskirkjan i Toftir og den nye kirke ved Gøtugjógv og bruges derfor kun ved særlige lejligheder. Altertavlerne i de færøske folkekirker byder ofte på kunst af overraskende høj kvalitet. Bortset fra kirken i Hósvík er prædikestolen altid anbragt i kirkens nordside. I Kirkjubøur er salmesangen uden musikledsagelse. Enkelte kirker er forsynet med harmonium eller elektriske orgler, mens der for det meste er investeret i gode pibeorgler. En fornyet liturgisk interesse gør sig gældende i en stor og varieret mængde af nye messehageler og kirketekstiler, fortrinsvis af færøske kunsthåndværkere.

Degnegudstjeneste i Sands Kirkja 2. søndag i advent 2021. Bemærk de røde bånd, der begrænser adgangen til kirkebænkene som følge af covid-19-pandemien.

.

Middelalderens kirkebygninger

Ud over kirkerne har bispegårdskomplekset været det mest centrale i Kirkjubøur i middelalderen. En del af komplekset er i dag indrettet til kulturhistorisk museum.

.

Kirkjubøurs gamle hvidmalede sognekirke fra middelalderen er beskyttet med mure mod havet. Oven for sognekirken ligger den gamle kongsbondegård, som er bygget på det gamle bispesæde. Ruinen af Magnuskatedralen ses yderst til højre.

.

Kirkebygningerne i bispesædet i Kirkjubøur står i stor kontrast til de mere beskedne kirker og bønhuse andre steder på Færøerne. Byggestilen på bispesædet i Kirkjubøur var langt mere ambitiøs. Her var man inspireret af den mere pompøse byggestil, som er kendt fra middelalderens kirker, klostre og borge uden for Færøerne. Det var bygninger, som var opført af sten lagt i mørtel og med materialekrævende tømmerkonstruktioner, ofte laftede bygninger, der både var dyre at opføre, og som krævede stor håndværksmæssig kundskab.

De levn, som i dag kan ses på bispesædet i Kirkjubøur, viser en tæt tilknytning til pavekirken, og at man også har haft bedre økonomiske muligheder for at bygge. Kirkjubøur blev øernes gejstlige og kulturelle centrum med kontakter til omverdenen, hvorfra den katolske kirkes ideologi, udenlandske kulturstrømninger og kirkens magt blev omsat og udøvet i det færøske samfund.

Den nuværende sognekirke i Kirkjubøur er opført i 1200-tallet og er den eneste middelalderkirke i landet, som stadig benyttes. Arkæologiske undersøgelser foretaget under kirkegulvet viser, at kirken står på levn af ældre kirkebygninger og gravsteder.

Den nuværende sognekirke har fungeret som landets domkirke til slutningen af 1200-tallet, hvor opførelsen af en ny, større og langt rigere ornamenteret domkirke i gotisk stil blev påbegyndt. Det er den ruin, som i dag går under navnet Magnuskatedralen.

Cirka 100 m øst for Magnuskatedralen findes en ruin efter en mindre kirkebygning, som kaldes Líkhús. Antagelig er dette resterne af en kirke, som i en skriftlig kilde fra ca. 1420 omtales som værende under opførelse.

Færøsk-dansk-norske arkæologiske udgravninger i årene 1953‑55 har bidraget til, at man har fået et overblik over bispegårdskompleksets bygningshistorie og planudformning. Fundamentet under de nuværende bygninger er tykke murede kældermure, som er et levn efter den middelalderlige bispegård.

I lang tid var det opfattelsen, at Magnuskatedralen aldrig blev færdigbygget, og at den ufærdige bygning forfald til en ruin. Nutidige undersøgelser tyder imidlertid på, at kirkebyggeriet blev bragt til ende, at kirken fik tag, døre og vinduer og blev indviet som domkirke, og at den var i brug frem til Reformationen for siden at forfalde.

.

De gamle trækirker

Det, der i dag betragtes som en typisk færøsk landsbykirke, er ikke som i Danmark en middelalderlig stenkirke, men 1800-tallets sortmalede trækirke med hvide vinduer, græstørv på taget og tårn i form af en ligeledes hvidmalet tagrytter. Bortset fra alteret er hele kirkens indre af renskuret fyrretræ.

Af de otte gamle kirker har kirken i Sandur særlig interesse, idet arkæologiske undersøgelser har påvist, at den er den sjette i en kontinuerlig række af kirker med samme beliggenhed. Suppleret med skriftlige kilder, bl.a. 1700-tallets omfattende kirkesyn, åbenbarer der sig her en bygningshistorie, der strækker sig fra 1000-tallets lille stavkirke over en række af stadig større bygninger med udvendige stenvægge, der efterhånden får sin enkle rektangulære form: Mod øst findes koret, som er adskilt fra det dobbelt så lange kirkeskib af en trævæg med udskåret rækværk, og i den vestlige ende afsluttes bygningen af et våbenhus med trappe til pulpitur og klokketårn. Teknisk set var der hele tiden tale om en trækonstruktion, selv om ydervæggene i nord- og sydsiden var af sten, og taget var dækket med halm eller birkebark under græstørven.

I 1800-tallet afløstes stenvæggene af en udvendig træbeklædning, der gjorde bygningen lettere og lysere, idet den kunne forsynes med flere vinduer. Inventaret er noget af det fineste kunsthåndværk, som tiden skabte.

Sands Kirkja i Sandur blev taget i brug i 1839 og hører til de traditionelle trækirker. Arkæologiske udgravninger under bygningen viser, at før denne har der været flere andre kirker.

.

Den store byggeperiode 1850‑1950

Glyvrar Kirkja består af den gamle bygning fra 1927 og til venstre tilbygningen fra 1981. Hvert år danner kirken ramme om flere kunstudstillinger. Ved ferniseringerne er der altid musik, og for det meste deltager kunstneren også for at fortælle om sine værker og udstillingen. Der er planer om at bygge en ny kirke i løbet af de nærmeste år.

.

Kirken i Hvannasund er tegnet af H.C.W. Tórgarð og blev taget i brug i 1949. I 2016 blev kirkehuset ved siden af indviet. Det er tegnet af Mayfinn Norðoy.

.

Det voksende befolkningstal og fortsatte problemer med fugt og råd – mange kirker måtte fornyes efter 50 års brug – medførte, at man i anden halvdel af 1800-tallet foruden træ begyndte at opføre kirker i andet materiale, først kampesten og siden beton. Kirkerne på Viðareiði og i Húsavík er eksempler på en overgangstype, hvor de indvendige stenvægge ligesom ydervæggene er hvidkalkede, lofter og bænke fortsat af umalet fyrretræ, mens adskillelsen mellem kor og skib er betydelig mindre markant. En senere type er forsynet med blåmalede, stjernebesatte loftshvælvinger og malet inventar, bænke og tit også vægge, ofte med indvendige paneler af træ. Udvendig har denne kirketype fortsat hvide mure, mens farveglæden giver sig til kende på vinduer, døre og tage, hvor græstørv afløses af skifer eller plader af træ eller af aluminium, bly eller kobber. Mange steder har man opgivet at opretholde øst-vest-orienteringen, mens grundformen stadig er det enkle rektangel. Perioden viser en meget sparsom fornemmelse for tidligere færøsk kirkebyggeri til fordel for stilimitation, nyklassicisme, skønvirke og Bedre Byggeskik.

Blandt de mange udenlandske og færøske bygherrer og arkitekter bør man især nævne islændingen Guðbrandur Sigurðsson fra anden halvdel af 1800-tallet og den færøske arkitekt H.C.W. Tórgarð fra 1900-tallets første halvdel. Sidstnævnte har givet de udskårne symboler fra de gamle trækirkers korvægge og sakristier, bl.a. kors, timeglas og livets træ, en ny og dekorativ placering.

Den for Færøerne utraditionelle ottekantede kirke i Haldórsvík blev bygget i 1856 efter initiativ fra sognepræsten C.V. Prytz. I sit eget udkast til kirken skriver han, at kirken »skal bygges efter en hidtil på Færøerne ukendt plan«. Forbilledet var barokkirken på Frederiksberg i København. På grund af økonomiske problemer blev den dog ikke helt gennemført efter planen før 1932.

.

Nutiden

Den præfabrikerede kirke i Tvøroyri er placeret på et højdedrag og kan ses fra en stor del af bygden.

.

Udkast til den nordlige side af Christianskirkjan i Klaksvík udført af arkitekten Peter Koch. Kirken blev opført i 1963.

.

Altertavlen i Gøtu Kirkja i Gøtugjógv er en glasmosaik af billedkunstneren Tróndur Patursson fra 1995.

.

Den nutidige fase, der kan siges at begynde med Christianskirkjan i Klaksvík, udmærker sig dels ved kirkernes størrelse og arkitektoniske kvaliteter – en forening af funktionalitet og sakralt udtryk – dels ved et voksende behov for menighedslokaler ud over selve kirkerummet. I en række tilfælde er det løst ved at indrette den kælder, som ofte er nødvendig i det skrånende terræn. De fleste kirkebyggerier iværksat siden 2010 har dog også omfattet egentlige sognegårde i høj kvalitet opført i umiddelbar nærhed af de gamle kirker og kirkegårde og med respekt for det historiske miljø. Flere kirker er moderniseret og udvidet, ligesom opførelsen af nye kirker er under forberedelse.

I 1990 blev Færøerne et selvstændigt stift, og Havnar Kirkja i Tórshavn blev Færøernes domkirke. Her ses en konfirmation i kirken i 2007, samme år, som folkekirken overgik til hjemmestyret.

.

Øvrige gudstjenestelokaler

Mariukirkjan, den katolske kirke i Tórshavn. Mosaikruden med titlen »Maria Stella Maris« ved indgangen er udført af Sven Havsteen-Mikkelsen, der også har malet altertavlerne i sognekirkerne i Húsavík, Hestur og Hoyvík.

.

Med til kirkerne bør man også regne bygninger, der uden at være indviede kirker dog er indrettet til gudstjenestebrug eller kan benyttes som sådan. I middelalderen anvendtes ordet bønhús, der endnu findes som første led i en række lokale stednavne. Det formodes, at pågående arkæologiske undersøgelser vil resultere i en nærmere præcisering af disse bygningers formål og anvendelse.

Da man omkring 1880 begyndte at opføre skoler over hele landet, skete det i en række små og afsides bygder uden kirke, at skolens klasselokale blev forsynet med det nødvendige inventar, så det kunne anvendes til regelmæssig degnegudstjeneste og evt. også ved præstens besøg til altergang. Nogle skoler fik endda tårn og kirkeklokke. Denne brug førte gerne til et ønske om at få sin egen kirke, som det fx ses i Leirvík, Gjógv og Sandvík. Et fint eksempel på denne dobbeltfunktion findes i den nedlagte bygd Slættanes, hvor en lærer indrettede skolen med forbillede i sin hjembygds kirke i Skálavík. Da bygden Ørðavík i 1966 fik et kapel, der med visse begrænsninger benyttedes som kirke, blev navnet Bønhús igen taget i brug. Det anvendes nu om et par missionshuse og nedlagte skoler, hvor der holdes gudstjeneste for lokalbefolkningen, uden at det har været på tale at udskille disse bygder som nye sogne eller oprette nye menighedsråd.

Frikirkebygninger

Fælles for de første frikirkebygninger er et enkelt og funktionelt design. De senere år er der bygget flere moderne frikirkebygninger, og et godt eksempel på moderne kirkebyggeri er Keldans lokaler med plads til ca. 1.000 mennesker. Stilen er enkel og funktionel, og der er installeret lys-, lyd- og multimedieudstyr. I de fleste frikirker bliver projektør brugt til at vise annonceringer, sange, præsentationer til prædikener, videoer m.m.

Adventisternes kirke og den katolske Mariukirkjan, begge i Tórshavn, er dog bygget i en arkitektur med traditionelle kirkelige referencer.

Pinsebevægelsens kirke City Church i Tórshavn. Frikirkernes bygninger er enkle og funktionelle og uden særlige referencer til traditionel kirkearkitektur, ligesom gudstjenesteformen har en friere liturgisk form.

.

Videre læsning

Læs mere om kultur på Færøerne

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om kirker

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig